Dragan Milanović

Osnovni biografski podaci i obrazovanje: Rođen 29.08.1948. godine u Slavonskom Brodu. Po nacionalnosti Hrvat. Oženjen, otac dvoje djece. 1967. godine završio srednju školu u Slavonskom Brodu. 1972. diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 1976. godine magistrirao i stekao znanstveni stupanj magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije. 1984. godine stekao naslov doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije.

Zaposlenje, predavačka aktivnost i upravljačke funkcije na KiF-u i u Akademskoj zajednici: Zaposlenje: Od 1972. godine radi na Fakultetu za fizičku kulturu u svojstvu asistenta na predmetu Atletika na Katedri za monostrukturalna gibanja. 1985. godine izabran za docenta za predmete Teorija treninga i Atletika na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu. 1991. godine izabran je za izvanrednog profesora za predmete Teorija treninga i Atletika . 1997 izabran je za redovitog profesora za predmet Teorija treninga a 2002. za predmet Atletika. 2002. godine izbran je za redovitog profesora u trajnom zvanju za predmet Teorija treninga na Kineziološkom fakultetu gdje i danas radi. Predavačka i nastavna djelatnost: Od 1972. godine predaje na diplomskim studijima na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj predmeta Teorija treninga i Atletika te izbornih predmeta Programiranje u sportu, Sport u europskim državama i Programiranje kondicijske pripreme. Od 1974. predaje na tečajevima, stručnim i znanstvenim skupovima skupovima, seminarima u organizaciji različitih športskih saveza u zemlji i inozemstvu. Od 1975. predaje na Odjelu za Izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta i nositelj je predmeta Teorija i metodika treninga. Od 1984. godine predaje prvo kao docent a od 2002. godine kao redoviti profesor u trajnom zvanju na diplomskim studijima na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj predmeta Teorija treninga i Atletika te izbornih predmeta Programiranje u sportu, Sport u europskim državama i Programiranje kondicijske pripreme. Od 1986. predaje na poslijediplomskim studijima za znanstveno i specijalističko usavršavanje na Kineziološkom fakultetu i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj predmeta Teorija treninga i Kineziologija sporta. Kao gostujući profesor predavao je u inozemstvu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na Fakulteti za šport u Ljubljani, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, Fakultetu sporta i fizikog vaspitanjau Novom Sadu, Nacionalnoj sportskoj akademiji u Sofiji (Bugarska), Wingate Institutu za fizičku kulturu i sport u Netaniji (Izrael), Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina)i Japanskom institutu za sport u Tokiju (Japan). Jedan je od voditelja poslijediplomskog doktorskog studija na Kineziološkom fakultetu (modul Kineziologija sporta). Upravljačke funkcije na Fakultetu i Akademskoj zajednici: Od 1989. do 1993. obnašao je funkciju prodekana za znanost i nastavu Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1993. do 1997. obnašao je funkciju dekana na istom fakultetu. Od 1998. do 2002. godine bio je prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2007. obnašao je funkciju rektora odnosno dekana Društvenog Veleučilišta u Zagrebu. Od 1998 do danas obnaša funkciju Savjetnika na Kineziološkom fakultetu. Od 2000. godine član je a od 2009. do 2013. godine bio je predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske. Od 2000 do 2004. godine bio je član je prosvjetnog vijeća Ministarstva prosvjete i športa RH. Od 2007. član je Nacionalnog vijeća za sport Član je Matičnoga odbora za polje odgojnih znanosti (od 2003. do 2007.) i Matičnoga odbora za polje Pedagogije, Edukacijske rehabilitacije, Logopedije i Kineziologije (od 2009. do 2017..)

Znanstvena djelatnost: Do sada je objavio 154 znanstvena rada u kojima uspješno analizira obilježja sportskih aktivnosti te sposobnosti, osobine i motorička znanja sportaša, a osobito transformacijske procese i efekte treninga u sportu. Znanstveni radovi koje je objavio dr.sc. Dragan Milanović znatno su unaprijedili područje primijenjene kineziologije u sportu jer je strateškim pristupom problemima sporta i metodologijom istraživanja napravio značajan korak u njenom približavanju europskim i svjetskim standardima. U posljednjih desetak godina vodio je znanstvene projekte financirane od znanstvenih institucija Republike Hrvatske. Trenutačno je voditelj znanstvenog projekta «Programiranje transformacijskih postupaka kondicijske pripreme» koje financira MZOŠ. Od 1990 godine obnaša funkciju glavnog i odgovornog urednika međunarodno priznatog časopisa “Kinesiology” koji se indeksira u WoS-u. Član je redakcija više znanstvenih časopisa u svijetu: Journal of Human Kinetics (Poljska), Leistungssport (Njemačka), Baltic Journal of sport and health sience (Litva), Sport science i Homo sporticus (BIH). Sudjeluje u organizaciji i provedbi znanstvenih i stručnih skupova za kadrove iz područja kineziologije i sporta, posebno Ljetne škole kineziologa RH, Konferencije za sport Radne zajednice “Alpe-Jadran”, Zagrebačkog sajma športa, Međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša“ Pokrenuo i vodio osam do sada održanih Međunarodnih znanstvenih konferencija o kineziologiji (1997., 1999., 2002., 2005., 2008.,2011., 2014. i 2017. godine), kojih je pokrovitelj HAZU. Napisao je 16 autorskih (udžbenici ili priručnici) te 28 uredničkih knjiga i Zbornika za predmete Atletika, Teorija treninga i Kondicijska priprema sportaša i ostala područja Temeljne i primijenjene kineziologije.

Stručna aktivnost Objavio je više od 140 stručnih radova u časopisima, zbornicima radova u zemlji i inozemstvu. Veliki broj stručnih radova koje je prezentirao na seminarima i stručnim skupovima dali su doprinos u razvoju teorije i metodike sportskog treninga i na taj način značajno utjecali na unapređivanje svakodnevne prakse u sportu. Šport i kineziologiju promovira i u javnim popularnim i stručnim nastupima na nacionalnoj i ostalim TV postajama te radio emisijama. Športske udruge u kojima je djelovao kao društveni djelatnik, te funkcije koje je obnašao su: Zagrebački športski savez- predsjednik i član stručno-programske komisije, Hrvatski olimpijski odbor- predsjednik i član komisije za razvoj sporta, Zagrebački atletski savez- predsjednik stručne komisije, Hrvatski kajakaški savez- član nadzornog odbora Sudjelovao je u osnivanju sportskih institucija: Dijagnostičkog centra Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993., Udruge kondicijskih trenera Hrvatske- UKTH, 2002., Europske udruge kondicijskih trenera- EPCA (2010) Od 1972. do danas godine angažiran je kao član stručnog tima više reprezentativnih selekcija i klubova koje se natječu u europskoj i svjetskoj konkurenciji. To se odnosi na sportove: atletiku, odbojku, vaterpolo, rukomet, tenis, boćanje a posebno košarku (Izrael, Njemačka, Turska, Grčka i Japan)

Nagrade i priznanja: 1994. godine dobio je Republičku nagradu sporta «Franjo Bučar». 1996. godine dobio je nagradu Saveza pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske – Zaslužni pedagog fizičke kulture. 2000. godine stekao je titulu počasnog doktora znanosti (Doctor honoris causa) na Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina). 2006. godine dobio je Nagradu grada Zagreba od Gradske skupštine grada Zagreba. 2006. godine dobio je od Hrvatskog sabora Godišnju državnu nagradu za znanost. 2008. godine dobio je „Nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek“ za životno djelo. 2010. godine primio je odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske – Red hrvatskog pletera 2011. godine dobio je Državnu nagradu sporta «Franjo Bučar» za životno djelo. 2013. godine stekao je titulu zaslužnog profesora (Meritorious professor) Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, Univerziteta u Sarajevu.

Objavljeno  21.09.2018.