Josip Babin

Prof. dr. sc. Josip Babin rođen je 20. svibnja 1955. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završio je u Korčuli, a na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1979. godine, poslije čega je magistrirao i doktorirao. Radio je kao nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture u srednjoj školi te u SFK Općine Split na radnom mjestu voditelja unapređenja stručnog rada u fizičkoj kulturi. U radni odnos na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu (bivši Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu) primljen je 1990. godine, na radno mjesto asistenta za predmet kineziološka metodika. Godine 1991. izabran je u znanstveno-istraživačko zvanje i upisan u registar istraživača u znanstveno istraživačkom zvanju znanstveni asistent u znanstvenom području kineziologije. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2002. te potom 2007. u izvanrednog profesora, 2010. u redovitog profesora i 2016. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje društvene znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Uz redovite nastavne obveze na predmetima kineziološke metodike, sudjeluje i u izvođenju nastave na doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu kao nosilac četiri predmeta iz kineziološke edukacije. Od akademske godine 2002/03. nositelj je predmeta kineziološka metodika, metodika tjelesne i zdravstvene kulture, zimovanja i ljetovanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (bivša Visoka učiteljska škola). Od 2002. predaje na stručnom i znanstvenom poslijediplomskom, doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predmete kineziološke edukacije. Mentor je i član u radu Stručnih povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radova. Sudjelovao je kao suradnik na četiri znanstvena projekta koja je prihvatilo i financiralo MZOŠ RH. Dugogodišnji je član Hrvatskog kineziološkog saveza i Saveza kineziologa Splita te aktivni sudionik ljetnih škola kineziologa Republike Hrvatske. Član je upravnog odbora Hrvatske udruge kinezioloških metodičara. Odlukom MZOŠ RH ispitivač je i član Povjerenstva na stručnim ispitima učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture te Povjerenstva za stručne ispite predmetnih učitelja i nastavnika za predmet tjelesna i zdravstvena kultura. U periodu 2008. - 2010. godine obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za opću kineziološku metodiku i metodologiju, a u mandatu 2013. - 2017. bio je član Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja u području društvenih znanosti: polje pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije. Danas je šef Katedre za kineziološku edukaciju na matičnom fakultetu. Dodijeljeno mu je više priznanja za stručni i znanstveni rad, a Nagradu za najbolji znanstveni rad na 21. (2012), najbolji znanstveni rad u području edukacije na 24. (2015) i najbolji znanstveni rad u području edukacije na 26. (2017) ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske dobio je od Hrvatskog kineziološkog saveza. Od 11. ožujka 2011. godine redoviti je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske.

Objavljeno  21.09.2018.