Rea Fulgosi-Masnjak

Osnovni biografski podaci i obrazovanje

Rođena je 22. 9. 1960. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu. Po nacionalnosti je Hrvatica. Udana je i majka je troje djece. 1978. godine završila je gimnaziju u Zagrebu. Iste je godine upisala jednopredmetni studij psihologije na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je diplomirala 1983. godine. Poslijediplomski studij završila je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je i stekla znanstveni stupanj magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja psihologije, 1989. godine. Doktorirala je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla naslov doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja psihologije 1994. godine.

Zaposlenje, predavačka aktivnost, upravljačke funkcije na ERF-u i u Akademskoj zajednici

Po završetku studija zaposlila se je u svojstvu mlađeg asistenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje i sada radi. U veljači 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u području društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana edukacijska-rehabilitacija. U prediplomske i diplomske programe studija rehabilitacije uvela je i razvila veći broj novih kolegija i osuvremenila je postojeće. Tako je nastavne aktivnosti unaprijedila uvođenjem nekih novih kolegija, kao što su, u zadnjoj reviziji: Edukacijsko-rehabilitacijska procjena I, Edukacijsko-rehabilitacijska procjena II, Senzorna integracija, Contemporary Study of Optimal Functioning and Disability i Odabrane teme iz inkluzivne edukacije i rehabilitacije: Leisure and Recreation in Rehabilitation, koji izvodi kao gostujući predavač na Indiana State University. Bila je mentorica preko 50 diplomskih radova, Također je bila mentor kandidatima poslijediplomskih znanstvenih studija (5 magisterija i 2 doktorata obranjena, 3 u tijeku). Studentima su pod njezinim mentorstom dodijeljene dvije Rektorove nagrade, a ak. god. 2016/2017. u kategoriji Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (Analiza potreba u parkovima grada Zagreba- Multidisciplinarna suradnja studenata i mentora sastavnica Sveučilišta u Zagrebu). Tijekom više od 30 godina rada na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, uz nastavu je kontinuirano obavljala i druge zadatke bitne za funkcioniranje Fakulteta. Bila članica, a trenutno je predsjednica Odbora za izdavačku djelatnost ERF-a, sudjelovala je u organizaciji međunarodnih i domaćih skupova, simpozija i okruglih stolova. Bila je pročelnica studija Rehabiltacije, Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju te ECTS koordinatorica. Predavala je na specijalističkom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za liječnike specijaliste školske medicine. Bila je sumentorica jednog znanstvenog magistarskog rada naPoslijediplomskom studiju biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pod njezinim mentorstvom izrađen je i jedan specijalistički magistarski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, četiri istraživačka magistarska rada na matičnom fakultetu te dvije doktorske disertacije. Sumentorica je jedne doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i mentorica tri disertacije na matičnom fakultetu, istraživački je mentor za četiri kandidatkinje na doktorskom studiju na matičnom fakultetu. Voditeljica je suradnje studijskog programa- Rehabilitacija s Indiana State University, College of Health and Human Services, Department of Kinesiology, Recreation and Sport. Voditeljica je prediplomskog i diplomskog studija Edukacijske rehabilitacije na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i obrazovnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, BIH, u okviru kojeg izvodi više kolegija. Nastavu je izvodila i na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, BIH. Predstavnica je Fakulteta u Matičnom odboru za područje društvenih znanosti- polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije u trećem mandatu. Imenovana je za potpredsjednicu za visoko obrazovanje istog Matičnog odbora u trajanju mandata od četiri godine. Članica je Sektorskog vijeća XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, u trajanju mandata od četiri godine, a imenovana je kao predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Voditeljica je poslijediplomskog doktorskog studija: “Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je sunositeljica više kolegija koje se izvodi na engleskom jeziku. Do sada je objavila dva priručnika, jednu znanstvenu monografiju, pedesetak izvornih znanstvenih radova i brojne stručne radove. Aktivno je sudjelovala s više od šezdeset usmenih izlaganja/postera na znanstvenim skupovima (inozemnim domaćim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem). Sudjelovala je kao istraživač u 14 znanstveno istraživačkih projekata (dva međunarodna). Bila je potpredsjednica organizacijskog odbora 6th European Mental Health Congress in Intellectual Disabilities "Mental Health, Human Rights and Community" i predsjednica Programskog odbora 8. znanstvenog skupa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 2012. godine te je aktivno sudjelovala u organizaciji i pripremama niza drugih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je višegodišnja članica uredništva znanstvenog časopisa Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja i recenzirala je nekoliko desetaka radova u više renomiranih znanstvenih časopisa. Znanstveni radovi koje je objavila dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak predstavljaju primjenu psihologijskih spoznaja u istraživačkom području dječjih razvojnih poteškoća, mentalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama i socijalnog modela invaliditeta znatno su unaprijedili područje edukacijske rehabilitacije, jer je analitičkim pristupom problemima procjene sposobnosti i funkcioniranja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kao i senzorno integrativnim pristupom u terapijskom poticanju, metodologiju edukacijsko-rehabilitacijskih istraživanja značajno približila suvremenim svjetskim standardima. Izvrsno govori engleski jezik, služi se francuskim, a pasivno talijanskim jezikom.

Stručna aktivnost

Osnovala je i pokrenula kontinuiranu aktivnost senzorno integrativne procjene u Kabinetu za senzornu integraciju, Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je i voditeljica. Obnašala je dužnost voditeljice Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, tijekom njegovog osnivanja. Koautorica je interdisciplinarnog tehnološkog projekta „Prvi hrvatski Višeosjetilni park“, na osnovu kojeg je grad Zagreb uvršten u katalog ekoloških gradova Europe. Koordinatorica je za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Nacionalnog programa: „Živjeti zdravo“, aktivnosti „Volonteri u paku“, nositelj: Hrvatski zavod za javno zdravstvo “Andrija Štampar”. Kontinuirano izvodi stručne edukacije iz Senzorne integracije kroz više modula, u okviru Centra za cjeloživotno učenje, ERF-a. U okviru „pro bono“ aktivnosti u zajednici, održala je i kontinuirano održava stručna predavanja u dječjim vrtićima i osnovnim školama Grada Zagreba, s ciljem popularizacije senzorno integrativnog pristupa u odgoju i obrazovanju sve djece. Također surađuje s više nevladinih udruga na poticanju inkluzije djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u širu društvenu zajednicu. Suradnica je, izvoditeljica i koordinatorica projekata i članica Kolegija Centra inkluzivne potpore - CIP „IDEM“. Članica je i jedna od osnivačica više znanstvenih i stručnih udruženja i jedne nevladine, neprofitne organizacije: Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama-IDEM, Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama, te je predsjednica Društva hrvatskih intelektualki, koje je članica Internacionalne federacije sveučilišno obrazovanih žena. Redovita je članica Hrvatske akademije odgojno obrazovnih znanosti, članica predsjedništva i potpredsjednica. https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=HwTsbSAAAAAJ

Objavljeno  21.09.2018.