Zoran Curić

Zoran Curić je rođen 26. travnja 1963. u Metkoviću. Osnovnu školu polazio je u Opuzenu, a srednju u Metkoviću i Pločama, gdje je maturirao 1982. Od 1983. do 1985. studirao je geografiju i povijest na Pedagoškoj akademiji Sveučilišta u Mostaru na kojoj je diplomirao u lipnju 1985. Studij je nastavio na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao u svibnju 1987. Na istom je Fakultetu obranio magistarski rad "Mogućnosti razvoja turizma u delti Neretve" 1989. i doktorirao 1993. disertacijom "Donjoneretvanski kraj – potencijalni i valorizirani turistički činitelji". U suradničkom zvanju višeg asistenta zaposlen je na Geografskom odsjeku PMF-a od 1. prosinca 1994., u zvanju docenta od 1. siječnja 1998., u zvanju izvanrednog profesora od 1. travnja 2003., a u zvanju redovitoga profesora od 1. prosinca 2008. Za redovitoga profesora u trajnom zvanju potvrđen je na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 19. studenoga 2013. Na Geografskom odsjeku PMF-a predaje Turističku geografiju, Metodiku nastave geografije I i Turizam i rekreaciju u prostornom planiranju. Od 1993. na Sveučilištu u Mostaru predaje Metodiku nastave geografije. Nastavu je izvodio i na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji, Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji (Ika), a bio je i vanjski suradnik na Poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Sudjelovao je u radu brojnih Fakultetskih i Sveučilišnih tijela te u nacionalnoj strukovnoj udruzi. Bio je predsjednik Etičkog povjerenstva PMF-a, član Fakultetskog kolegija i Fakultetskog vijeća u više mandata. Na Sveučilištu je bio član Rektorskog kolegija u širem sastavu, Etičkog savjeta, Senata Sveučilišta u Zagrebu te Vijeća prirodoslovnog područja. Na prijedlog Rektora Sveučilišta u Zagrebu i Rektora Sveučilišta u Splitu imenovan je za člana Nakladničkog savjeta Hrvatskih sveučilišnih novina – Universitas. Obnašao je brojne dužnosti u nacionalnoj strukovnoj udruzi, na Geografskom odsjeku i na Fakultetu. Bio je član Upravnog odbora Hrvatskoga geografskog društva od 1994. do 2014. Dužnost tajnika obnašao je dva puta (1988. – 1989.; 1996. – 1997.), a od 2000. – 2002. bio je predsjednik Hrvatskoga geografskog društva. Pročelnik Geografskog odsjeka PMF-a bio je od 2002. do 2007. (2002. je izabran za vršitelja dužnosti pročelnika, a na dužnost pročelnika biran je 2003. i 2005.). Od 1. travnja 2009. do 30. rujna 2012. bio je prodekan za financije, a od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2016. obnašao je dužnost dekana PMF-a. Dugogodišnji je član Hrvatskoga geografskog društva, a od veljače 2009. redoviti je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske. U rujnu 2017. izabran je za predsjednika Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske. Znanstveni interes usmjeren mu je na Geografiju turizma i Metodiku geografije. Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, bio voditelj i suradnik na znanstvenim projektima nadležnog Ministarstva. Recenzent je brojnih znanstvenih radova, znanstvenih knjiga, geografskih karata i atlasa te sveučilišnih udžbenika. Objavio tridesetak znanstvenih radova, jednu znanstvenu monografiju i 4 znanstveno popularizacijska članka. Suautor je jednog sveučilišnog udžbenika i više udžbenika i priručnika za osnovnu školu. Bio je tajnik uredničkog odbora (Metodike nastave prirodoznanstvenih predmeta) časopisa Metodika u izdanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Savjeta časopisa Croatian Journal of Education (Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje) te član izvršnog uredništva za Metodike i supstratne znanosti u izdanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Mentor je 6 obranjenih doktorskih disertacija, 3 magistarska rada i više od 70 diplomskih i prvostupničkih radova Reference objavljenih radova unesene su u bazu Hrvatske znanstvene bibliografije na adresi: Lista radova - Zoran Curić

Objavljeno  21.09.2018.